Fermentisana pavlaka sa 12% m.m.
180 gr. PP čaša
   Fermentisana pavlaka sa 20% m.m.
180 gr. PP čaša
  Fermentisana pavlaka sa 20% m.m.
400 gr. PP čaša
  Fermentisana pavlaka sa 20% m.m.
700 gr. PP kantica

 

 

 

 

Kategorija: Kiselo mleko i pavlaka   Štampa